Name of Product Model Brand

Analog input modules                                  

Mô-đun đầu vào tương tự

GT-3118

Beijerelectronics Vietnam

GT-3428

Beijerelectronics Vietnam

GT-3704

Beijerelectronics Vietnam

GT-3708

Beijerelectronics Vietnam

GT-3804

Beijerelectronics Vietnam

GT-3914

Beijerelectronics Vietnam

GT-3924

Beijerelectronics Vietnam

Analog output modules                             
Mô-đun đầu ra tương tự

GT-4114

Beijerelectronics Vietnam

GT-4118

Beijerelectronics Vietnam

GT-4428

Beijerelectronics Vietnam

Special modules                                        
Mô-đun đặc biệt

GT-5221 

Beijerelectronics Vietnam

GT-5231 

Beijerelectronics Vietnam

GT-5112 

Beijerelectronics Vietnam

Power supplies                                                 
Bộ nguồn

GT-7408

Beijerelectronics Vietnam

GT-7508

Beijerelectronics Vietnam

GT-7511

Beijerelectronics Vietnam

GT-7518

Beijerelectronics Vietnam

GT-7588

Beijerelectronics Vietnam

GT-7641

Beijerelectronics Vietnam

Modular PLC

 

Beijerelectronics Vietnam

CPU

BCS-NX3004

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX3010

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX3020

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX3030

Beijerelectronics Vietnam

Analog Ios

BCS-NX6000

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX6010

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX6020

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX6100

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NJ6000

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NJ6010

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NJ6020

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NJ6100

Beijerelectronics Vietnam