Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 152

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 148722-01 Tester
Test Plug

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330525-00
Velomitor XA Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-X1-00, mod 145004-66
Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/22-01-01-00
Transient Data Interface

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/45-01-00
Position Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/50-04-00
Tachometer Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/32-01-00
4-Channel Relay Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-06-00
3500/15 AC and DC Power Supplies

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330101-00-25-05-01-05
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330102-00-17-10-02-05
Proximity Probes