Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.5

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

POWDER CLUTCH SPECIAL COOLING TYPE W4                                                             

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ LÀM MÁT ĐẶC BIỆT LOẠI W4

PRC-5W4

PORA Vietnam

PRC-10W4

PORA Vietnam

PRC-20W4

PORA Vietnam

PRC-40W4

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH OUTSIDE RADIATING TYPE HA1                            

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ BỨC XẠ NGOÀI LOẠI HA1

PRC-2.5HA1

PORA Vietnam

PRC-5HA1

PORA Vietnam

PRC-10HA1

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH ONE SHAFT-SOLID SHAFT C4 / C5                       

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ  MỘT TRỤC ĐẶC C4/ C5

PRC-2.5C4

PORA Vietnam

PRC-5C4

PORA Vietnam

PRC-10C4

PORA Vietnam

PRC-20C4

PORA Vietnam

PRC-40C4

PORA Vietnam

PRC-5C5

PORA Vietnam

PRC-10C5

PORA Vietnam

PRC-20C5

PORA Vietnam