Name of Product Code Brand

Digital Ios

BCS-NX1001

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX1005

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX2001

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX2020

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NJ1001

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NJ2001

Beijerelectronics Vietnam

Communication

BCS-NX5000

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX5001

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX5110

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX5210

Beijerelectronics Vietnam

Power supply                                                Bộ nguồn

BCS-NX8000

Beijerelectronics Vietnam

Back Planes

BCS-NX9000

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX9001

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX9002

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX9003

Beijerelectronics Vietnam

BCS-NX9010

Beijerelectronics Vietnam

Compact controller                                      Bộ điều khiển nhỏ gọn

BCS-XP300

Beijerelectronics Vietnam

BCS-XP315

Beijerelectronics Vietnam

BCS-XP325

Beijerelectronics Vietnam

Data communication

 

Beijerelectronics Vietnam

Ethernet switches                                   
Thiết bị chuyển mạch Ethernet

JenNet 2005

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 2005f

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 3005G

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 3008

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 3008f

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 3008G

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 3010G

Beijerelectronics Vietnam

JetNet 3018G

Beijerelectronics Vietnam