Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 153

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330102-20-50-10-02-05
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330171-00-60-50-02-05
3300 5 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-91-05
Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-10-02-00
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330106-05-30-10-02-05
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330400-01-05
Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330902-00-30-10-02-00
NSv Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330901-00-90-10-02-05
NSv Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-05-10-01-00
3300 XL 8 mm Probe