KS 45  Universal controller

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Temperature transmiter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

TB 45-1 Temperature monitor

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Temperature transmiter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

 9404-102-15141 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-15151 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-15161 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-15311 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-15321 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-15331 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-15401 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

9404-102-16141 

Bộ chuyển đổi áp suất

Pressure Transmitter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam