Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 142

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-91-05
Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-10-02-00
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330106-05-30-10-02-05
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330400-01-05
Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330902-00-30-10-02-00
NSv Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330901-00-90-10-02-05
NSv Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330106-05-30-10-02-05
Reverse Mount Probes