Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Japan Origin

M-system Vietnam

Model: VOS-E-1632
POSITION TRANSMITTER

100% Japan Origin

M-system Vietnam

Model: W5VS-AAA-M
SIGNAL TRANSMITTER

100% Japan Origin

M-system Vietnam

Model: M2RS-4A-R2
RTD TRANSMITTER

100% Japan Origin

M-system Vietnam

Model: W2VS-AAY-R/UL
RTD TRANSMITTER

100% Japan Origin

M-system Vietnam

Model: VOS-E-2632
 POSITION TRANSMITTER

100% EU
Origin

Parker
Vietnam

Model: SKA08X2
Weld nipple
1 pack= 50 pcs
Note : mã hàng sắp ngưng sản xuất, recheck khi order

100% EU
Origin

Parker
Vietnam

Model: SKA12X2
Weld nipple
1 pack = 150 pcs

100% EU
Origin

Parker
Vietnam

Model: SKA16X2
Weld nipple
1 pack = 80 pcs

100% EU
Origin

Parker
Vietnam

Model: SKA20X3
Weld nipple
1 pack= 25 pcs

100% EU
Origin

Parker
Vietnam

Model: M08SEODURX
Fitting
1 pack = 50 pcs