Name of producer

Model

Brand

Burner (sản phẩm dầu đốt)

 

Hodaka Vietnam

Mighty gas / switch only / Mighty (Khí Mighty / chỉ chuyển đổi / Mighty)

MG.MKG

Hodaka Vietnam

Mighty oil / Mighty (Dầu Mighty/ Mighty)

MK.MB.MC

Hodaka Vietnam

Combustor gas / switching only / Combustor (Khí đốt / chỉ chuyển đổi / buồng đốt)

CG, CKG

Hodaka Vietnam

Combustor oil / Combustor (dầu đốt/ buồng đốt)

CK, CB, CC

Hodaka Vietnam

Nozzle (vòi phun)

 

Hodaka Vietnam

Nozzle (Single) / Simplex Nozzle   (vòi phun đơn)

SS Semi-Solid

Hodaka Vietnam

B Solid

Hodaka Vietnam

P Solid

Hodaka Vietnam

H Hallow

Hodaka Vietnam

LC Semi-Solid Large Capacity

Hodaka Vietnam

Return flow nozzle (By-Pass nozzle) (vòi phun chuyển đổi)

BPS / KF2 for small to medium capacity (công suất nhỏ đến trung bình)

Hodaka Vietnam

W1 / W2 for large capacity (công suất lớn)

Hodaka Vietnam

Art152 for very large capacity (công suất cực lớn)

Hodaka Vietnam

Nozzle adapter (Bộ chuyển đổi vòi phun)

NA

Hodaka Vietnam

Boiler burner parts (Bộ phận lò hơi)

 

Hodaka Vietnam

Oil strainer (Lọc dầu)

OFN series

Hodaka Vietnam

Transformer ZTJ / Ignition transformer (biến áp đánh lửa)

ZTJ series

Hodaka Vietnam

Control motor (Động cơ điều khiển)

LK-300 series

Hodaka Vietnam

LK-400 series

Hodaka Vietnam