List code kho ANS Da Nang số 14 (2_19)

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-X1-CN  MOD: 143945-05

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-045-00-05

100% Japan Origin

OGURA Vietnam

Dry Type Multi-Disc EM Clutch MDC 2.5

100% Japan Origin

OGURA Vietnam

Micro EM Brake

100% Japan Origin

OGURA Vietnam

Coupling for MDC MWC Type Clutch 

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: RFC02700MD531P102

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: HD2700M

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: MT0162

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: RFC03160MD531P102

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: HD3160M

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: MT0162

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: RFC03050MD531P102

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Model: HD3050M

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330 7S1D001BXAA100A1DAABAA1