Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.15

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

3/4HP EPC

EPC (E30W)

PORA Vietnam

EPC (E50W)

PORA Vietnam

UEPC

PORA Vietnam

BEPC

PORA Vietnam

LFC

PORA Vietnam

AIR EPC A/M

PORA Vietnam

AIR EPC A/C

PORA Vietnam

HOPPER LOADER

PRHL-1/2HP

PORA Vietnam

PRHL-3HP

PORA Vietnam

PRHL-5HP

PORA Vietnam

PRHL-7.5HP

PORA Vietnam

PRHL-10HP

PORA Vietnam

POWDER SPRAYER    BỘT PHUN

PRPS-800L~1000L

PORA Vietnam

PRPS-800L~1100L

PORA Vietnam

PRPS-1200L

PORA Vietnam

PRPS-1300L

PORA Vietnam

PRPS-1400L

PORA Vietnam

PRPS-1500L

PORA Vietnam