Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 173

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU
Origin

EBMPAPST
Vietnam

Model : D4E180-CA02-02
AC Centrifugal blower

100% EU
Origin

EBMPAPST
Vietnam

Model : D4E200-CA02-02
AC Centrifugal fan

100% USA Origin

FISHER
Vietnam

Model: : KC50P-97
Serial No: 40130869
 Spare parts Kits
Size: 2
 Pressure Units: PSIG.
Max inlet: 150 Range: 6-20. %CAP: 100
 Max casing press: 150
 Valve

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695PSD040H
Power Supply

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695CPE310-ABAH
Module

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC695ETM001
Module

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694MDL655B
Module

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694ALG223-DB
Module

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694MDL753B
Module

100% USA
Origin

GE
Vietnam

Model: IC694MDL660-BC
Module