Product

Model

Brand

Tên sản phẩm

ABC Dry Powder Trolley - 25kgs

NTP25

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Trolley - 50kgs

NTP50

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Trolley - 100kgs

NTP100

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Automatic Ball Fire Extinguisher 1.3 Kg

 

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Water Portable Fire Extingusher - 6ltrs

NW6

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Water Portable Fire Extingusher - 9ltrs

NW9

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Portable Fire Extinguisher - 6ltrs (Stored Pressure)

NF6

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Portable Fire Extinguisher - 9ltrs (Stored Pressure)

NF9

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Trolley - 50ltrs

NTFC50X

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Trolley - 100ltrs

NTFC100X

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Trolley - 135ltrs

NTFC135X

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Trolley - 50ltrs

NTF50

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Trolley - 100ltrs

NTF100

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Foam Trolley - 35 GLNS (132.47ltrs)

NTF35G

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Clean Agent Portable Fire Extinguisher - 4LTR

NHFC-4

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Clean Agent Portable Fire Extinguisher - 6LTR

NHFC-6

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Clean Agent Portable Fire Extinguisher - 9LTR

NHFC-9

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Clean Agent Portable Fire Extinguisher - 12LTR

NHFC-12

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Clean Agent Portable Fire Extinguisher - 4.5 KG

NHFC-4.5

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

Clean Agent Portable Fire Extinguisher - 6 KG

NHFC-6

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco