Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 80

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 1047404
Description: DS50-N1112 ; Mid range distance sensor

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 2096239
Description:YF2A15-020VB5XLEAX
Plug connectors and cables
(DOL-1205-G02M is replaced by YF2A15-020VB5XLEAX)

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 1052684
Description:DL100-21AA2101 ; Long range distance sensors

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 1036687
Description:DFS60E-BEAC02048 ; Incremental encoders

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 1050709
Description: GL6-N1111 ; Miniature photoelectric sensors

100% EU Origin

Sick Vietnam

Code: 1050713
Description: GTE6-N1211 ; Miniature photoelectric sensors

100% EU Origin

SICK Vietnam

Code: 1072636
Description: WTT12L-B2542 ; MultiTask photoelectric sensor

100% EU Origin

SICK Vietnam

Code: 1078066
Description: KTX-WP91142252ZZZZ ; Contrast sensor
(KT5W-2P1116 is replaced by KTX-WP91142252ZZZZ)

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Code: 6GK7343-1CX10-0XE0
CP

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Code: 6ED1052-1FB00-0BA6
Module