PRODUCT

MODEL NAME

BRAND

POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE Y4/5    THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIÊN LOẠI Y4/5    

PRB-0.06Y4

PORA Vietnam

PRB-0.3Y4

PORA Vietnam

PRB-0.6Y4

PORA Vietnam

PRB-1.2Y4

PORA Vietnam

PRB-2.5Y4

PORA Vietnam

PRB-5Y4

PORA Vietnam

PRB-10Y4

PORA Vietnam

PRB-20Y4

PORA Vietnam

PRB-40Y4

PORA Vietnam

PRB-65Y3

PORA Vietnam

POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE HOLLOW TYPE YN   

THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIÊN LOẠI TRỤC RỖNG, LOẠI YN

PRB-0.3YN

PORA Vietnam

PRB-0.6YN

PORA Vietnam

PRB-1.2YN

PORA Vietnam

PRB-2.5YN

PORA Vietnam

POWDER BRAKE HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2                  

THẮNG BỘT TỪ LOẠI TRỤC RỖNG, LOẠI LÀM MÁT BẰNG NƯỚC WI2                     

PRB-1.2WI2

PORA Vietnam

PRB-2.5WI2

PORA Vietnam

PRB-5WI2

PORA Vietnam

PRB-10WI2

PORA Vietnam

PRB-20WI2

PORA Vietnam

PRB-45WI2

PORA Vietnam

PRB-65WI2

PORA Vietnam

POWDER BRAKE INDIRECT WATER COOLED TYPE W4                 

THẮNG BỘT TỪ GIÁN TIẾP LÀM MÁT BẰNG NƯỚC LOẠI W4          

PRB-2.5W4

PORA Vietnam

PRB-5W4

PORA Vietnam

PRB-10W4

PORA Vietnam

PRB-20W4

PORA Vietnam

PRB-40W4

PORA Vietnam

PRB-65W4

PORA Vietnam

POWDER BRAKE FORCED AIR COOLED TYPE YF3/4/5

THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT KHÔNG KHÍ LOẠI YF3/4/5

PRB-5YF4

PORA Vietnam

PRB-10YF4

PORA Vietnam

PRB-20YF4

PORA Vietnam

PRB-40YF5

PORA Vietnam

PRB-65YF3

PORA Vietnam

POWDER BRAKE OUTSIDE RADIATING TYPE HI1                 

THẮNG BỘT TỪ BỨC XẠ NGOÀI LOẠI HI1

PRB-2.5HI1

PORA Vietnam

PRB-5HI1

PORA Vietnam

PRB-10HI1

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH NATURAL AIR COOLD TYPE AN A3/4/5             

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIỆN LOẠI AN A3/4/5

PRC-0.06A4

PORA Vietnam

PRC-0.2AN

PORA Vietnam

PRC-0.3A4

PORA Vietnam

PRC-0.5AN

PORA Vietnam

PRC-0.6A4

PORA Vietnam

PRC-1.2A4

PORA Vietnam

PRC-2.5A4

PORA Vietnam

PRC-5A4

PORA Vietnam

PRC-10A4

PORA Vietnam

PRC-20A4

PORA Vietnam

PRC-40A5

PORA Vietnam

PRC-65A3

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH SPECIAL COOLING TYPE W4                                                          

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ LÀM MÁT ĐẶC BIỆT LOẠI W4

PRC-5W4

PORA Vietnam

PRC-10W4

PORA Vietnam

PRC-20W4

PORA Vietnam

PRC-40W4

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH OUTSIDE RADIATING TYPE HA1                             

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ BỨC XẠ NGOÀI LOẠI HA1

PRC-2.5HA1

PORA Vietnam

PRC-5HA1

PORA Vietnam

PRC-10HA1

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH ONE SHAFT-SOLID SHAFT C4 / C5                        

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ  MỘT TRỤC ĐẶC C4/ C5

PRC-2.5C4

PORA Vietnam

PRC-5C4

PORA Vietnam

PRC-10C4

PORA Vietnam

PRC-20C4

PORA Vietnam

PRC-40C4

PORA Vietnam

PRC-5C5

PORA Vietnam

PRC-10C5

PORA Vietnam

PRC-20C5

PORA Vietnam