Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330104-00-06-10-02-00
3300 XL 8mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-90-00
3300 XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/22-01-01-00
Transient Data Interface Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/45-01-00
Position Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/50-01-00
Tachometer Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/32-01-00
4-Channel Relay Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/53M-03-00
 Electronic Overspeed Detection System
 Note: code hàng này đã ngưng sản xuất, chỉ còn stock 1 pc tại kho supplier, nếu hết stock không có sản phẩm thay thế

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330901-00-40-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 21000-33-10-00-069-04-02
Proximity Probe Housing Assemblies

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-05-02-CN
Reverse Mount Probes