No.

Description

Brand

Ứng Dụng

1

POWDER BRAKE PRB-0.3YN

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

2

POWDER BRAKE PRB-0.6Y4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

3

POWDER BRAKE PRB-5Y4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

4

POWDER BRAKE PRB-5HI1

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

5

POWDER CLUTCH PRC-0.3A4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

6

POWDER CLUTCH PRC-0.5AN

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

7

POWDER CLUTCH PRC-5A4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

8

POWDER CLUTCH PRC-5HA1

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

9

MANUAL TENSION CONTROLLER PR-DTC-2000

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

10

MANUAL TENSION CONTROLLER PR-DTC-2100

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

11

TAPER TENSION CONTROLLER PR-DTC-3100P

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

12

AUTOMATIC TENSION CONTROLLER PR-DTC-4100.A

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

13

LOAD CELL PRTL-200A

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

14

LOAD CELL PRTL-100AB

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

15

LOAD CELL PRTL-50FC-H

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

16

TENSION INDICATOR PT-LM106D

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

17

EPC PR-102E WIR-020, 50*150, 3M

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

18

WEB GUIDE DEVICE PR-MCD-C23-300-250-40

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

19

MOTOR ACTUATOR PR-BM-60B-100 PR-DPA-100.A, WIR-070

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

20

Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-0.3YN

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

21

Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-0.6Y4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

22

Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-5Y4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

23

Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-5HI1

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

24

Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-0.3A4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

25

Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-0.5AN

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

26

Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-5A4

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

27

Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-5HA1

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

28

Bộ kiểm soát lực căng PR-DTC-2000

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

29

Bộ kiểm soát lực căng PR-DTC-2100

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

30

Bộ kiểm soát lực căng PR-DTC-3100P

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

31

Bộ kiểm soát lực căngPR-DTC-4100.A

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

32

Cảm biến tải trọng | loadcell | Cảm biến PRTL-200A

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

33

Cảm biến tải trọng | loadcell | Cảm biến PRTL-100AB

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

34

Cảm biến tải trọng | loadcell | Cảm biến PRTL-50FC-H

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

35

Bộ hiển thị lực căng PT-LM106D

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

36

Bộ chỉnh biên bao bì | Kiểm soát vị trí | bộ canh biên EPC PR-102E

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói

37

Bộ chỉnh biên bao bì | Kiểm soát vị trí | bộ canh biên PR-MCD-C23-300-250-40

PORA

Pora Vietnam

Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói