Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 151

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-90-05
Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-085-01-05
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-05-02-05
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330400-02-05
Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 16710-15
Interconnect Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-01-04
Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-51-05
Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-13-05-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 140471-01
I/O Module with Internal Terminations (Spares)

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 176449-02
3500/42M Proximitor/Seismic Monitor