Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-25-05-01-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330102-00-17-10-02-CN
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330102-20-50-10-02-CN
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330171-00-60-50-02-CN
 3300 5 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-91-CN
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-05-02-CN
 Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-10-02-00
 Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330106-05-30-10-02-CN
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330400-01-CN
 Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330902-00-30-10-02-00
 NSv Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330901-00-90-10-02-CN
 NSv Proximity Probes