Product

Model

Brand

Tên sản phẩm

Pendent Sprinkler Head 1/2" 68 Deg,STD Resp, Brass Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 79 Deg,STD Resp, Brass Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 93 Deg,STD Resp, Brass Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 57 Deg,STD Resp, Chrome Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 68 Deg,STD Resp, Chrome Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 79 Deg,STD Resp, Chrome Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 93 Deg,STD Resp, Chrome Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

 

 

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 3/4" NPT, 57 Deg STD Chrome Finishe K-114
(8.0), UL/ULC

SD6120

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 3/4" NPT, 68 Deg STD Chrome Finishe K-114
(8.0), UL/ULC

SD6120

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 3/4" NPT, 79 Deg STD Chrome Finishe K-114
(8.0), UL/ULC

SD6120

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 3/4" NPT, 93 Deg STD Chrome Finishe K-114
(8.0), UL/ULC

SD6120

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 57 Deg,STD Resp, Painted Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 68 Deg,STD Resp, Painted Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco

Pendent Sprinkler Head 1/2" 79 Deg,STD Resp, Painted Finish, UL/ULC
Listed

SD1010

Naffco Vietnam

Vòi phun chữa cháy tự động  Naffco