Danh sách thiết bị giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam ǀ 6

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Ringspann Vietnam

Model: DV 020 FEM-460R-12
Part No: 4457-201528- 000000
Complete with 2 sensors and lock

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 3051CD4A22A1AHR7B4M5Q4P2DF
Dải đo : 0-10 bar ; Nguồn cấp: 24 VDC ; Signal: 4 20 mA
Transmitter ; Made in Singapore

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 3051CG4A02A1AHR7S5M5Q4
Manifold: 0305RC22B11B4
Dải đo: 0-12 bar ; 0.1 % of span ; Transmitter
Made in Singapore

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 2051CD4A22A1AB4L4M5D4T1Q4
Dải đo : 0~20.7 bar ; Nguồn cấp: 10.5 - 42.5 VDC
0.1 % of span ; Transmitter ; Made in Singapore

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Correct Model : 2051TG3A2B21AB4M5D4T1Q4
Dải đo : 0-55 bar ; Nguồn cấp: 10.5 - 42.4 VDC ; ± 0.1 % of span
Transmitter (2051TG3A2B21AB4L4M5D4T1Q4)
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model: 248RANAQ4
Dải đo: ? ; Nguồn cấp : 10.5-42.4 VDC ; Out-put : 4-20mA
Transmitter ; Made in China

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 2051CD3A22A1AB4L4M5D4T1Q4
Dải đo : 0-2.5 barg ; 0.065 % of span ; Transmitter
Made in Singapore

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 2051CD2A22A1AB4L4M5D4T1Q4
Dải đo: 0 ~ 0.62 barg ; 0.065 % of span ; Transmitter
Made in Singapore

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model: 3051TG2A2B21AM5Q4HR5
Dải đo : 0-6 bar ; Nguồn cấp : 10.5-42.4 VDC ; ± 0.1 % of span
Transmitter ; Made in Singapore

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model: 2051TG2A2B21AB4M5D4T1Q4
Dải đo : 0-10.3 bar ; Nguồn cấp : 10.5-42.4 VDC; ± 0.065 % of span
Transmitter ; Made in Singapore