Product

Model

Brand

Tên sản phẩm

CO2 Portable Fire Extinguisher - 2kgs

NC2

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 5LBS

NC5L

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 5LBS

N5LC

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 3kgs

NC3

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 10 LBS

NC10L

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 10 LBS

N10LC

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 5kgs

NC5

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Portable Fire Extinguisher - 6kgs

NC6

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Trolley - 10 kgs

NTC10X

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

CO2 Trolley - 30 kgs

NTC30X

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 1kg

NP1

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 2kgs

NP2

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 4kgs

NP4

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 6kgs

NP6

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 9kgs

NP9

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 12kgs

NP12

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 2.5 LBS

NP 2.5L

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 5 LBS

NP 05L

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 10 LBS

NP 10L

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco

ABC Dry Powder Fire Extinguisher - 20 LBS

NP 20L

Naffco Vietnam

Bình chữa cháy Naffco