Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 330101-00-20-10-02-05
 3300 XL 8 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 330101-00-08-10-02-05
 3300 XL 8 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 330101-00-15-10-02-05
 3300 XL 8 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 330180-90-00
 3300 XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 21747-040-00
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 86691-01780-1300-15
 Vibration Probe

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 86691-00680-0350-10
 Vibration Probe

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 38817-02-85-05-94-01-02
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 21747-080-01
 Proximitor Probe Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada

Code: 9200-03-02-02-00
 Two-Wire Velocity Seismoprobe Transducer Sensor