Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.3

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

POWDER BRAKE INDIRECT WATER COOLED TYPE W4                  

THẮNG BỘT TỪ GIÁN TIẾP LÀM MÁT BẰNG NƯỚC LOẠI W4         

PRB-2.5W4

PORA Vietnam

PRB-5W4

PORA Vietnam

PRB-10W4

PORA Vietnam

PRB-20W4

PORA Vietnam

PRB-40W4

PORA Vietnam

PRB-65W4

PORA Vietnam

POWDER BRAKE FORCED AIR COOLED TYPE YF3/4/5                   

THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT KHÔNG KHÍ LOẠI YF3/4/5

PRB-5YF4

PORA Vietnam

PRB-10YF4

PORA Vietnam

PRB-20YF4

PORA Vietnam

PRB-40YF5

PORA Vietnam

PRB-65YF3

PORA Vietnam