Danh sách thiết bị giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam ǀ 10

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C95MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C50MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C400MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C240MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C25MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C70MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C35MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 2C1.5MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 4C35MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 4C50MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C120MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C16MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C4MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 2C2.5MM2