Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-36-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-48-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-28-20-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-070-01-CN
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-05-02-CN
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-085-01-CN
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-91-CN
Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-51-CN
Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-20-20-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330400-02-CN
Accelerometer Acceleration Transducers