TT MÃ CODE DIỄN GIẢI HÃNG
1 R40H/20HH-05S-XBM3 PLC,CABLE ASS'Y,20px2-40p,0.5m SAMWON ACT 
2 R40H/20HH-10S-XBM3 PLC,CABLE ASS'Y,20px2-40p,1m "
3 C40HH-05SB-XBI PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
4 C40HH-10SB-XBI PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
5 C40HH-20SB-XBI PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
6 C40HF-05PB-1B PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
7 C40HF-10PB-1B PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
8 C40HF-20PB-1B PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
9 C37HD-05PB PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,0.5m "
10 C37HD-10PB PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,1m "
11 C37HD-20PB PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,2m "
12 C40HF-05PB-3 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
13 C40HF-10PB-3 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
14 C40HF-20PB-3 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
15 C40HF-05PB-1A PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
16 C40HF-10PB-1A PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
17 C40HF-20PB-1A PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
18 C40HF-05PB-1 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
19 C40HF-10PB-1 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
20 C40HF-20PB-1 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
21 C40HH-05SB-XBE PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
22 C40HH-10SB-XBE PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
23 C40HH-20SB-XBE PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
24 R40H/20HH-05S-XBM PLC,CABLE ASS'Y,20px2-40p,0.5m "
25 R40H/20HH-10S-XBM PLC,CABLE ASS'Y,20px2-40p,1m "
26 C40HF-05PB-LG3 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
27 C40HF-10PB-LG3 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
28 C40HF-20PB-LG3 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
29 C40HF-05PB-LG1A PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
30 C40HF-10PB-LG1A PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
31 C40HF-20PB-LG1A PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
32 C37HD-05PB-LG PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,0.5m "
33 C37HD-10PB-LG PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,1m "
34 C37HD-20PB-LG PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,2m "
35 C40HF-05PB-XGP1 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,0.5m "
36 C40HF-10PB-XGP1 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,1m "
37 C40HF-20PB-XGP1 PLC,CABLE ASS'Y,40p-40p,2m "
38 C37HD-05PB-LGP PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,0.5m "
39 C37HD-10PB-LGP PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,1m "
40 C37HD-20PB-LGP PLC,CABLE ASS'Y,37p-40p,2m "