Origin

Brand

Product and description

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 5X00499G01
Bộ nguồn

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 1C31192G01
Speed Detector Module

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 1P00028G01
Remote node transition panel

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 1C31147G01
PI Pulse Accumulator module

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 5X00119G01
RTD module (8-Channel)

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 5X00121G01
RTD module (8-Channel)

100% USA Origin

Emerson Vietnam

Model: 1C31189G01
SS Speed Detector module

100% Japan Origin

TAKUWA Vietnam

Model: 86G
Synchro transmitter

100% Japan Origin

TAKUWA Vietnam

Model: 86CT
Synchro transmitter

100% Japan Origin

TAKUWA Vietnam

Model: 86DG
Synchro transmitter

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RAM0100MD621C504211
Temposonics R-Serie

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: 253620
Magnet SR12 für Linearisierung

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Certificate of Linearity
625096