products brand
Pro16 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
Pro8 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
Pro4 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
ProEC44 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N2300 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P6100 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P6170 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N6500 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N6600 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P8100 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P8170 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N8600 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N8800 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P4100 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P4170 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P6700 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P8700 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P4700 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N6400 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N8840 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P6010 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
P8010 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
N8080 Bộ điều khiển  controller West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCP Đầu dò nhiệt độ THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TRT Đầu dò nhiệt độ PLATINUM RESISTANCE THERMOMETERS West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCW Đầu dò nhiệt độ WASHER THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCR Đầu dò nhiệt độ RING TYPE SPECIFIC THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCB Đầu dò nhiệt độ MELT TEMPERATURE THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCD Đầu dò nhiệt độ DRUM TEMPERATURE THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCU Đầu dò nhiệt độ BAYONET THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCN Đầu dò nhiệt độ  NOZZLE TYPE THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
TCF Đầu dò nhiệt độ FURNACE THERMOCOUPLES West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
MaxVU 1/16TH DIN Controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
MaxVU 1/8TH DIN Controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
3300 1/32 DIN controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
9300 1/16 DIN Controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
9400 1/16 DIN Controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
9500 1/16th DIN Profiler     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
Options for the 33, 93, 94 ,9500     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
NTC Thermostats ET1x     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
Thermostats ET2x     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
Defrost Thermostats EDTx     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
Timers & Indicators ETMx & EIx     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
9900 1/16 DIN Temperature Controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
9900 Spares     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang
3200 1/32 DIN Temperature Controller     West Control vietnam, Westcs VietNam, West Control ANS DaNang, ANS DaNang