Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 104

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00141031
Description: Piston
D 170

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00145025
Description: Piston cover
D 135

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03065216
Description: Conical spring washer
d 17

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01056004
Description: Lock plate
S 6

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01025022
Description: Hexagon nut
M 16 -8
replacement for article 01027012 and
01025622

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01004572
Description: Hexagon socket h.c. screw
M 6

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00141049
Description: Piston
D 80

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00145026
Description: Piston cover
D 79

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01056027
Description: Lock plate
d 17
replacement for article no. 03065616

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01025022
Description: Hexagon nut
M 16 -8
replacement for article 01027012 and
01025622

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01056004
Description: Lock plate
S 6
replacement for article no. 01056006 + 007

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 01004566
Description: Hexagon socket h.c. screw
M 6
Replacement of article no. 01004565

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00143073
Description: Guide ring
D 80
Replacement for Art.No. 00143015

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00142084
Description: Piston ring
D 80
replacement for article no. 00142024

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00143084
Description: Guide ring
D 170
repalcement for article no. 00143018

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00142094
Description: Piston ring
D 170
replacement for article no. 00142027

100% USTRIA
Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03000094-1
Description: Suction valve
Typ S-N
replacement for articles no. 03000094,
03000048 and 03000050

100% USTRIA
Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03000095-1
Description: Delivery valve
Typ D-N
replacement for articles no.03000095,
03000049 and 03000051