Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 147

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VS-Q62B-C
Converter

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: 3P-RBT-0102-5
 Extension cable

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBB20-L2-E2-V1
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBN40-L2-E2-V1
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBB20-U1K-E2-3G-3D
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBN40-U1K-E2-3G-3D
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBB20-L2-A2-V1
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBB8-18GM60-A2-V1
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NBB20-L2-E2-V1-3G-3D
Inductive sensor

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NCN40-L2-N0-V1
Inductive sensor