TB 40-1

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS 90-1 / KS 92-1

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS 94

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS 98-1 Multifunction Unit

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

RM 200 remote I/O extensions

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS 800

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS 816

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS800

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

KS 816

Bộ hiển thị nhiệt độ

Temperature indicator

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam

CI 45 Universal transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Temperature transmiter

PMA Vietnam, PMA ANS Vietnam, ANS Vietnam