Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 149992-02
Relay Output Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 126648-01
Keyphasor I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 126615-01
Proximiotr I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 140482-01
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 176449-09
Impulse Velocity Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 146031-03
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 149992-01
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 177230-01-01-CN
Seismic Transmitter

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330104-00-02-10-02-00
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 84661-15
 Interconnect Cable