Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 69

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: MVH-5-1/8-B
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: MVH-5-3/8-B
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: MVH-5-1/4-B
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: ADN-20-30-A-P-A
Compact cylinder

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: DGC-K-18-130-PPV-A-GK
Cylinder

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
Proximity sensor

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: GRLZ-1/8-PK-6-B
Control valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
Pressure sensor

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
Connecting line

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: JMFH-5-1/4-B
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: MFH-3-1/4 24DC
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: MSN1G-24DC-OD
Solenoid coil

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: CPE18-M1H-3GL-QS-8
Solenoid valve

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: DSBC-40-65-PPVA-N3
Cylinder

100% Singapore / Germany Origin

Festo Vietnam

Model: DFM-40-125-P-A-GF
Guided drive