bs-31e-030-tc1-asp.png

Model: BS-31E-030-TC1-ASP  ǀ  Đầu dò nhiệt Anritsu

Đặc điểm:

* Dãy đo: -200°C to 500°C

* Sai số: -200°C ≦ t < -167°C : ±7.0°C

-167°C ≦ t < -40°C : ±3.5°C

-40°C ≦ t < 333°C以下 : ±2.5°C

333°C ≦ t ≦ 500°C : ±(0.0075×| t |)°C

* t : Measured temperature

* Thời gian phản hồi: 3 giây

* Độ bền: trên 1 năm sử dụng

* Không lớp phủ

* Có thể sửa chửa