temperature-probe-1.png

Model: A-231E-01-1-TC1-ANP  ǀ Đầu dò nhiệt Anritsu