cam-bien-vi-tri-50.png

Model: GHM0625MD601V0  ǀ  Cảm biến vị trí

Mô tả:

- Độ lặp lại chưa đến 0,001% F.S.

- Khả năng tương thích ngược để trang bị thêm các mẫu cảm biến kế thừa

- Đầu ra: Analog, Start / Sto