loop-powered-indicator.png

Model: RIA16-AA2B  ǀ Bộ hiển thị E+H

Đặc điểm:

* Hiển thị các giá trị đo được từ 4 đến 20 mA

* Hiển thị giá trị đo 5 chữ số

* Không cần nguồn điện bên ngoài

* Điều khiển 3 phím, các nút bên ngoài

* Đạt chuẩn: ATEX, FM, CSA, GL

* Cấu hình với phần mềm FieldCare PC