process-meter.png

Bộ hiển thị RIA45-A1A1 Endress Hauser

Màn hình LC, 7 dòng 5 chữ số, có đèn nền
1 hoặc 2 đầu vào phổ quát
2 rơle (tùy chọn)
Lưu giá trị nhỏ nhất lớnn nhất
1 hoặc 2 giá trị tính toán và bảng tuyến tính hóa
Đầu ra trạng thái kỹ thuật số (Open Collector)
Phê duyệt SIL2 (tùy chọn); phê duyệt hàng hải